G726 decoder eindgebruiker licentie-overeenkomst, Software-licentie voor beperkt gebruik – Panasonic USBKit Manuel d'utilisation

Page 17

Attention! Le texte de ce document a été détectée automatiquement. Pour consulter le document original, vous pouvez utiliser le mode "Original".

Advertising
background image

NEDERLANDS

G726 decoder Eindgebruiker Licentie-overeenkomst

и МОЕТ DE ONDERSTAANDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN AANDACHTIG DOORLEZEN. DIT IS EEN JURIDISCH

DOCUMENT BETREFFENDE UW INSTEMMING, ALS EINDGEBRUIKER, MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE

SOFTWARE IN НЕТ PAKKET. DOOR DEZE SOFTWARE ТЕ INSTALLEREN GEEFT U ТЕ KENNEN DAT U AKKOORD GAAT

MET ALLE GEBRUIKSBEPERKINGEN VAN DEZE LICENTIE-OVEREENKOMST.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZENDT U НЕТ DISCPAKKET EN

DE BIJBEHORENDE ITEMS SAMEN MET НЕТ ONTVANGSTBEWIJS ONMIDDELLIJK TERUG NAAR UW VERKOPER.

SOFTWARE-LICENTIE VOOR BEPERKT GEBRUIK

Een niet-exclusieve software-licentie voor het gebruik van de meegeleverde software en de bijbehorende documentatie wordt u,

de licentiehouder, verleend. De voorwaarden van deze licentie zijn als voIgt;

1) U mag de software gebruiken op één computer op één plaats.

2) Als de licentiehouder bent u eigenaar van de fysieke media waarop de software is opgenomen, maar de licentiegever

behoudt het auteursrecht en het eigendomsrecht van de software, ongeacht de vorm of media waarin of waarop het

origineel en andere kopieen bestaan. Deze licentie is geen verkoop van de originéis software of enige kopie daarvan.

3)

U meet het auteursrecht van de software beschermen. U mag de software en bijbehorende documentatie NIET distribueren

of aan derden overmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever. U kunt wettelijk aansprakelijk

gehouden worden voor elke inbreuk op de auteursrechten die direct of indirect het gevolg is van het niet naleven van de

voorwaarden van deze licentie.

4)

U mag de software NIET reconstrueren of wijzigen. Elk gedeelte van de software dat wordt samengevoegd of gebruikt wordt

in combinatie met andere software, blijft eigendom van de licentiegever en blijft onderworpen aan de voorwaarden van deze

licentie.

5) U mag de software kopieren voor exclusief gebruik als uw werkkopie. Elk van deze kopieen meet dezelfde

auteursrechtelijke informatie en eigendomsmarkering bevatten als de origínele software.

6)

и mag de software of deze licentie niet aan derden overdragen of verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van de licentiegever. Elke erkende verkrijger van de software is verglicht dezelfde voorwaarden en bepalingen van deze

licentie na te leven, en in dat geval wordt uw licentie automatisch geannuleerd. U mag de software in geen enkel geval

overdragen, verlenen, verhuren, verkopen of op enige andere wijze tijdelijk of permanent van de hand doen, tenzij dit hierin

uitdrukkelijk is goedgekeurd.

7)

Deze licentie is van kracht totdat zij wordt geannuleerd. Indien u een van de bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft,

wordt deze licentie automatisch geannuleerd zonder kennlsgeving door de licentiegever. Na annulering dient u de software,

en alle kopieen of wijzigingen daarvan, te vernietigen.

8)

De software werd getest en de documentatie werd nagezien. DE LICENTIEGEVER BIEDT ECHTER GEEN GARANTIE OF

VERTEGENWOORDIGING INCLUSIEF DE GEIMPLICEERDE GARANTES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID EN

GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK, WELKE ALLE ZIJN UITGESLOTEN. De bovenstaande afwijzing van aansprakelijkheid

geldt mogelijk niet voor u, omdat de uitsluiting van geimpliceerde garanties in sommige landen niet is toegestaan.

9) De licentiegever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, in welk zin dan ook, voor toevallige of indirect volgende

economische schade of eigendomsschade in verband met de software of de bijbehorende documentatie. De bovenstaande

uitsluiting geldt mogelijk niet voor u, omdat de uitsluiting van toevallige of indirect volgende schade in sommige landen niet is

toegestaan.

10) (Ter attentie van eindgebruikers die regeringsambtenaren zijn van de Verenigde Staten) De Software en de Documentatie

zijn “Commerciele Artikelen”, zoals deze term is gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101, bestaande uit “Commerciele

Computersoftware” en “Commerciele Computersoftware Documentatie”, zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R.

12.212 of 48 C.F.R. 227.7202, zoals toepasselijk. Overeenkomstig 48 C.F.R. 12.212 of 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met

227.7202-4, zoals toepasselijk, wordt het gebruiksrecht van de Commerciele Computersoftware en van de Commerciele

Computersoftware Documentatie verleend aan eindgebruikers van de Regering van de V.S., maar dit (A) uitsluitend als

Commerciele Artikelen en (B) uitsluitend met de rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend

overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

45

Advertising