Panasonic USBKit Manuel d'utilisation

Page 16

Attention! Le texte de ce document a été détectée automatiquement. Pour consulter le document original, vous pouvez utiliser le mode "Original".

Advertising
background image

USB-stuurprogramma Eindgebruiker Licentie-overeenkomst

Het gebruiksrecht van de Software, zoals bepaald in deze Eindgebruiker Licentie-overeenkomst (“Overeenkomst”), wordt u (de

“licentiehouder”) verleend op voorwaarde dat u akkoord gaat met de voorwaarden en beperkingen van deze Overeenkomst.

Indien de licentiehouder niet akkoord gaat met de voorwaarden en beperkingen van deze Overeenkomst, dient deze de

Software onmiddellijk terug te zenden naar Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (“Matsushita”), of naarde groothandelaar of

handelaar waar de software werd gekocht.

Artikel 1 Licentie

Aan de licentiehouder wordt het gebruiksrecht verleend van de software, inclusief de informatie die is opgenomen of beschreven

op de CD-ROM, de gebruiksaanwijzingen en alle overige media die aan de licentiehouder worden geleverd (gezamenlijk

“Software” genoemd). Alle van toepassing zijnde Patentrechten, auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen in de

Software worden echter niet aan de licentiehouder overgedragen.

Artikel 2 Gebruik door derden

De licentiehouder mag de Software niet gebruiken, wijzigen of kopieren ten gunste van derden en mag deze niet aan derden

overmaken. Bovendien mag de licentiehouder niet toestaan dat derden de Software gebruiken, kopieren of wijzigen, ongeacht of

dit geschiedt tegen betaling of niet, tenzi] dit in deze Overeenkomst uitdrukkelijk is goedgekeurd.

Artikel 3 Beperkingen op het kopieren van de Software

De licentiehouder mag een enkele kopie van de hele Software of van een gedeelte ervan maken en zulks uitsluitend voor

gebruik als een reservekopie.

Artikel 4 Computer

De licentiehouder mag de Software op slechts een computer gebruiken. Gebruik op meer dan een computer is niet toegestaan.

Artikel 5 Terugwerkend construeren, decompileren of demonteren

De licentiehouder mag de Software niet terugwerkend construeren, decompileren of demonteren, tenzi] een van deze

handelingen is toegestaan bij de wet van het land waar de licentiehouder verblijft. Matsushita, of haar groothandelaars,

aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele beschadiging van de Software of schade voor de licentiehouder die

voortvioeien uit het terugwerkend construeren, decompileren of demonteren van de Software.

Artikel 6 Schadeloosstelling

De Software wordt geleverd “zoals is” zonder enige expliciete of impliciete garantie, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties

van niet-schending van de rechten van derden, verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor specifieke doeleinden. Bovendien

garandeert Matsushita niet dat de Software ononderbroken of foutloos zai werken. Matsushita en haar groothandelaars

aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voor de licentiehouder die voortvioeit uit of toegeschreven zou

kunnen worden aan het gebruik van de Software door de licentiehouder.

Artikel 7 Exportbeperking
De licentiehouder gaat ermee akkoord de Software, in welke vorm dan ook, niet te experteren of niet te herexporteren naar een

ander land zonder dat de licentiehouder beschikt over de geschikte exportlicenties, Indien nodig, overeenkomstig de wettelijke

voorschriften van het land waar de licentiehouder verblijft.

Artikel 8 Annulering van de licentie

Het hierbij aan de licentiehouder verleende gebruiksrecht wordt automatisch geannuleerd Indien de licentiehouder een van de

bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst niet naleeft. In dat geval moet de licentiehouder, op eigen kosten, de

Software en de bijbehorende documentatie, en alle kopieen daarvan, vernietigen.

^4

Advertising