Waarschuwing, Opmerkingen betreffende het gebruik, Opladen – Sony BC V615 Manuel d'utilisation

Page 13: Overige punten

Attention! Le texte de ce document a été détectée automatiquement. Pour consulter le document original, vous pouvez utiliser le mode "Original".

Advertising
background image

Nederlands

Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzing
aandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag.

De BC-V615 batterijlader gebruikt worden voor het opladen van een
lithium-ionen batterijpak (b.v. NP-F530).

WAARSCHUWING

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.

Open om dezelfde reden ook nooit de ombouw van het apparaat.

Laat inwendig onderhoud over aan bevoegd vakpersoneel.

Mocht het nodig zijn het netsnoer te vervangen, laat dit dan
uitsluitend bij een erkende onderhoudsdienst verrichten.

Opmerkingen betreffende het gebruik

Opladen

• Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het opladen van een lithium-ionen

batterijpak (met uitzondering van de NP-F100/F200). Het apparaat is niet
geschikt voor het opladen van een Ni-Cad batterijpak.

• Zorg dat het batterijpak voor het opladen stevig vast zit.
• Verricht het opladen op een stabiel horizontaal oppervlak, dat niet

blootstaat aan trillingen.

Temperatuur bij opladen

De toegestane temperatuur bij het opladen is van 0°C tot 40°C. Voor de beste
werking van het batterijpak is het echter aanbevolen het opladen te
verrichten bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C.

Overige punten

• Aan de onderzijde van het apparaat bevindt zieh een naamplaatje met de

voornaamste gegevens, zoals bedrijfsspanning, stroomverbruik, enz.

• Zolang de stekker van de batterijlader in het stopkontakt zit, blijft er een

geringe hoeveelheid stroom naar het apparaat lopen.

• Trek de stekker uit het stopkontakt als u denkt het apparaat geruime tijd niet

meer te gebruiken. Om de aansluiting op het stopkontakt te verbreken, mag u
alleen aan de stekker trekken. Trek nooit aan het snoer.

• Gebruik de batterijlader in geen geval als het snoer beschadigd is, of.als er

sprake kan zijn van inwendige schade door een val e.d.

• Let op dat er geen metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen

kontaktpunten van het apparaat of het aansluitplaatje. Anders kan er
kortsiuiting optreden en kan het apparaat beschadigd worden.

• Houd de metalen kontaktpunten altijd goed schoon.
• Probeer in geen geval het apparaat-te demonteren. '
• Behoed het apparaat voor mechanische schokken of trillingen en laat het niet

vallen.

• Tijdens gebruik zal het apparaat warm worden. Dit is normaal en duidt niet

op storing.

• Houd de batterijlader tijdens gebruik uit de buurt van AM radio-ontvangers,

aangezien het apparaat storing in de radio-ontvangst kan veroorzaken.

• Zet de batterijlader niet op plaatsen waar deze blootstaat aan;

— extreem hoge of läge temperaturen;

— veel Stof of vuil;

— regen of vocht;
— mechanische schokken of trillingen.

Mocht u Problemen hebben met het apparaat, trek dan de stekker uit het
stopkontakt en neem kontakt op met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.

Advertising