Installatie en aansluiting, Uw magnetronoven controieren – Panasonic NNK153WF Manuel d'utilisation

Page 3

Attention! Le texte de ce document a été détectée automatiquement. Pour consulter le document original, vous pouvez utiliser le mode "Original".

Advertising
background image

Installatie en aansluiting

Uw magnetronoven controieren
Pak uw magnetron uit, verwijder al het ver-
pakkingsmateriaal en controleer de magnetron op
schade, zoals deuken, beschadigde deurvergren-
delingen of barsten in de deur. Waarschuw uw

dealer onmiddellijk als u beschadigingen aantreft.

Een beschadigde magnetronoven mag niet gein-

stalleerd worden.

Aardaansluiting
BELANGRIJK: DIT APPARAAT DIENT VOOR UW

PERSOONLIJKE VEILIGHEID JUIST GEAARD

AANGESLOTEN TE WORDEN.

Indien uw stopcontact niet is geaard, is het de per-

soonlijke verantwoording van de klant om het te

laten vervangen door een juist geaarde wandcon-

tactdoos.

Bedrijfsspanning
Het voltage dient in overeenstemming te zijn met

de op het label van de oven opgegeven spanning.
Wanneer een hogere spanning gebruikt wordt, kan
dit brand of andere beschadigingen veroorzaken.

Plaatsen van de oven

1. Zet het toestel op een platte, stevige onder-

grond, minimaal 85 cm boven de vloer.

2. Wanneer deze oven geinstalleerd is, moet het

toestel gemakkelijk gescheiden kunnen worden

van de stroomtoevoer door de stekker los te

trekken of door een stroomverbreker toe te

passen.

3. De magnetronoven kan alleen op de juiste wijze

functioneren, Indien er voldoende ventilatie is.

Plaatsing op een meubel:
a. Boven de magnetronoven moet een ruimte

vrij gelaten worden van 15 cm, aan de

achterzijde 10 cm, aan de zijkant 5 cm, en
aan de andere zijkant een ruimte van meer

dan 40 cm.

b. Wanneer een van de zijden van de mag­

netronoven tegen een wand Staat, mögen

de andere zijde of de bovenkant niet
geblokkeerd zijn.

10cm

Vrije

ruimte

4. Plaats de magnetronoven niet vlak naast andere

elektrische apparatuur of een gasfornuis.

5. Verwijder de voetjes van de magnetronoven niet.

6. Deze magnetronoven is uitsluitend bestemd voor

huishoudelijk gebruik. Niet buitenshuis gebruiken.

7. Het is af te raden de magnetronoven in een

vochtige omgeving te gebruiken.

8. Het netsnoer mag niet in aanraking körnen met

de buitenzijde van de oven Houdt het snoer uit dei

buurt van warme of hete oppervlakken. Laat het

snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht

hangen. Dompel het snoer, de stekker of de oven
niet onder in water.

9. De ventilatie-openingen bovenop en achterop de

magnetronoven mögen niet geblokkeerd worden.
Indien deze openingen geblokkeerd zijn terwijl de
magnetronoven in gebruik is, kan hij oververhit
raken. Een thermische beveiliging zai in dit geval

de magnetronoven buiten werking stellen en de
oven weer inschakelen zodra hij is afgekoeld.

WAARSCHUWING

Belangrijke Veiligheidsinstructies

1. De deurafdichtingen en de plaatsen

hieromheen moeten worden schoongemaakt
met een vochtige doek. Het apparaat moet
gecontroleerd worden op beschadigingen aan

de deurafdichtingen en de plaatsen rondom

deze afdichtingen; indien er sprake van
beschadiging is, mag het apparaat niet gebruikt

worden totdat het door een door de fabrikant
erkende onderhoudstechnicus gerepareerd is.

2. Probeer niet zelf reparaties uit te voeren aan

de ovendeur, het bedieningspaneel, de vei-

ligheids-vergrendelingsschakelaars of welk

ander deel van de magnetronoven dan ook.
Verwijder de behuizing van de magnetron-oven

niet; deze biedt bescherming tegen bloot-

stelling aan magnetron-energie. Reparaties

mögen uitsluitend door gekwalificeerd ser-

vicepersoneel worden uitgevoerd.

3. Gebruik dit apparaat niet, indien het NET­

SNOER en/of de STEKKER beschadigd zijn.
Indien het apparaat niet goed functioneert,

beschadigd of gevallen is, mögen in verband

met de veiligheid reparaties uitsluitend uitge­

voerd worden door onderhoudspersoneel welke

door de fabrikant erkend zijn.

4. Indien de netsnoer beschadigd is, moet deze

direct vervangen worden door gekwalificeerde

technici om mogelijke vervolg schade / letsel
te voorkomen.

5. Kinderen mögen de magnetronoven uitsluitend

onder toezicht gebruiken wanneer ze goed
geinstrueerd zijn, zodat ze de oven op veilige
wijze kunnen bedienen en zieh bewust zijn van
de gevaren van onjuist gebruik.

6. Ontploffingsgevaar bestaat indien voedsel of

dranken in een gesloten blik of fies verwarmd
worden.

NM

Advertising