LG KG810 Manuel d'utilisation

Kg810

Advertising
background image

KG810

V

Veeuuiilllleezz lliirree aatttteennttiivveem

meenntt ccee m

maannuueell aavvaanntt

d

d’’uuttiilliisseerr vvo

ottrree ttéélléép

phho

onnee eett cco

onnsseerrvveezz--llee

p

po

ouurr rrééfféérreennccee..

FRANÇAIS

GUIDE DE L'UTILIS

A

TEUR

KG
8

1

0

P/N : MMBB0202617 (1.0)

H

KG810_FR_Cover 2006.7.7 5:1 PM Page 1

Advertising