Sony CDX-GT730UI Manuel d'utilisation

Fm/mw/lw compact disc player, Cdx-gt730ui

Advertising
background image

CDX-GT730UI (GB,DE,FR,IT,NL) 4-125-269-31 (1)

CDX-GT730UI (GB,DE,FR,IT,NL) 4-125-269-31 (1)

CDX-GT730UI (GB,DE,FR,IT,NL) 4-125-269-31 (1)

CDX-GT730UI (GB,DE,FR,IT,NL) 4-125-269-31 (1)

L

R

FRONT

AUDIO OUT

REAR

AUDIO OUT

BUS

CONTROL IN

REMOTE

IN

5 7

8

1 3

5 7

2 4

6 8

4

6

REAR

AUDIO OUT

FRONT

BUS

IN

SUB OUT (MONO)

BUS AUDIO IN

A

B

Let op

• Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op een auto-

accu van 12 V gelijkstroom, negatieve aarde.

• Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef

of tussen bewegende onderdelen (b.v. zetelrail)

terechtkomen.

• Voordat u de aansluitingen maakt, moet u het contact

uitzetten om kortsluiting te vermijden.

• Sluit de voedingskabel

 aan op het apparaat

en de luidsprekers voordat u het aansluit op de

hulpvoedingsaansluiting.

Sluit alle aardingskabels op een

gemeenschappelijk aardpunt aan.

• Voorzie niet aangesloten kabels om veiligheidsredenen

altijd van isolatietape.

Opmerkingen bij de voedingskabel (geel)

• Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere

componenten, moet het vermogen van de aangesloten

autostroomkring groter zijn dan de som van de

zekeringen van elke component afzonderlijk.

• Wanneer het vermogen ontoereikend is, moet u het

apparaat rechtstreeks aansluiting op de accu.

Onderdelenlijst

• De nummers in de afbeelding verwijzen naar die in de

montage-aanwijzingen.

• De beugel

 en de beschermende rand  worden

bevestigd op het apparaat voordat dit wordt

verzonden. Voordat u het apparaat plaatst, moet u de

ontgrendelingssleutels

 gebruiken om de beugel 

te verwijderen van het apparaat. Zie "De beschermende

rand en de beugel verwijderen (

)" aan de achterzijde

van dit vel voor meer informatie.

Bewaar de ontgrendelingssleutels

voor

toekomstig gebruik omdat u deze ook

nodig hebt om het apparaat uit de auto te

verwijderen.

Let op

Houd de beugel

 voorzichtig vast zodat u uw vingers

niet verwondt.

Greep

Opmerking

Voordat u het apparaat installeert, moet u de grepen aan beide

zijden van de beugel

2 mm naar binnen buigen. Als de grepen

recht zijn of naar buiten gebogen, kan het apparaat niet goed

worden bevestigd en kan dit losschieten.

Voorbeeldaansluitingen

Opmerkingen (

-A)

Sluit eerst de aarddraad aan voordat u de versterker aansluit.

U hoort de pieptoon alleen als de ingebouwde versterker wordt

gebruikt.

Tips (

-B)

Wanneer u slechts één CD-wisselaar of een ander optioneel

apparaat wilt aansluiten, moet u deze rechtstreeks op dit

apparaat aansluiten.

Als u twee of meer CD-wisselaars of andere optionele

apparaten wilt aansluiten, moet u de geluidsbronkiezer XA-

C40 (niet bijgeleverd) gebruiken.

Aansluitschema

Naar AMP REMOTE IN van een optionele

eindversterker

Deze aansluiting is alleen bedoeld voor versterkers. Door

een ander systeem aan te sluiten kan het apparaat worden

beschadigd.

Naar het interface-snoer van een

autotelefoon

Waarschuwing

Indien u een elektrische antenne hebt zonder relaiskast,

kan het aansluiten van dit apparaat met het bijgeleverde

netsnoer

 de antenne beschadigen.

Opmerkingen over de bedienings- en voedingskabels

• De antennevoedingskabel (blauw) levert +12 V gelijkstroom

wanneer u de tuner inschakelt of de AF (Alternative

Frequency) of TA (Traffic Announcement) functie activeert.

• Wanneer uw auto is uitgerust met een FM/MW/LW-antenne

in de achterruit/zijruit, moet u de antennevoedingskabel

(blauw) of de hulpvoedingskabel (rood) aansluiten op de

voedingsingang van de bestaande antenneversterker.

Raadpleeg uw dealer voor meer details.

• Met dit apparaat is het niet mogelijk een automatische antenne

zonder relaiskast te gebruiken.

Instandhouden van het geheugen

Zolang de gele stroomdraad is aangesloten, blijft de

stroomvoorziening van het geheugen intact, ook wanneer het

contact van de auto wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen betreffende het aansluiten van de luidsprekers

• Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld, alvorens de

luidsprekers aan te sluiten.

• Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 tot 8 Ohm

en let op dat die het vermogen van de versterker kunnen

verwerken. Als u dit niet doet, kunnen de luidsprekers ernstig

beschadigd raken.

• Verbind in geen geval de aansluitingen van de luidsprekers

met het chassis van de auto en sluit de aansluitingen van de

rechter- en linkerluidspreker niet op elkaar aan.

• Verbind de aarddraad van dit apparaat niet met de negatieve

(–) aansluiting van de luidspreker.

• Probeer nooit de luidsprekers parallel aan te sluiten.

• Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde versterkers)

aan op de luidsprekeraansluiting van dit apparaat. Dit zal

leiden tot beschadiging van de actieve luidsprekers. Sluit dus

altijd uitsluitend luidsprekers zonder ingebouwde versterker

aan.

• Om defecten te vermijden mag u de bestaande

luidsprekerbedrading in uw auto niet gebruiken wanneer er een

gemeenschappelijke negatieve (–) draad is voor de rechter- en

linkerluidsprekers.

• Verbind de luidsprekerdraden niet met elkaar.
Opmerking over aansluiten

Als de luidspreker en versterker niet correct zijn aangesloten,

wordt "FAILURE" in het display weergegeven. In dit geval moet u

zorgen dat de luidspreker en versterker correct zijn aangesloten.

Précautions

• Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement

sur un courant continu de 12 V avec masse négative.

• Evitez de coincer les câbles sous des vis ou dans des

pièces mobiles (par exemple, armature de siège).

• Avant d’effectuer des raccordements, éteignez le

moteur pour éviter les courts-circuits.

• Branchez le câble d’alimention

 sur l’appareil et les

haut-parleurs avant de le brancher sur le connecteur

d’alimentation auxiliaire.

Rassemblez tous les câbles de mise à la

masse en un point de masse commun.

• Veillez à isoler tout câble ou câble non connecté avec

du ruban isolant.

Remarques sur le câble d’alimentation (jaune)

• Lorsque cet appareil est raccordé à d’autres

équipements stéréo, la valeur nominale des circuits du

véhicule raccordés doit être supérieure à la somme des

fusibles de chaque élément.

• Si aucun circuit de la voiture n’est assez puissant,

raccordez directement l’appareil à la batterie.

Liste des composants

• Les numéros de la liste correspondent à ceux des

instructions.

• Le support

 et le tour de protection  sont fixés à

l’appareil en usine. Avant le montage de l’appareil,

utilisez les clés de déblocage

 pour détacher

le support

 de l’appareil. Pour de plus amples

informations, reportez-vous à la section « Retrait du

tour de protection et du support (

) » au verso de la

feuille.

Conservez les clés de déblocage

pour

une utilisation ultérieure car vous en aurez

également besoin pour retirer l’appareil de

votre véhicule.

Avertissement

Manipulez le support

 avec soin pour éviter de vous

blesser aux doigts.

Loquet

Remarque

Avant l’installation, assurez-vous que les loquets des deux

côtés du support

sont bien pliés de 2 mm vers l’intérieur. Si

les loquets sont droits ou pliés vers l’extérieur, l’appareil ne peut

pas être fixé solidement et peut se détacher.

Exemple de raccordement

Remarques (

-A)

Raccordez d’abord le câble de mise à la masse avant de

connecter l’amplificateur.

L’alarme est émise uniquement lorsque l’amplificateur intégré

est utilisé.

Conseils (

-B)

En cas de raccordement d’un seul changeur CD uniquement

ou d’autres appareils en option, raccordez-le/les directement

à cet appareil.

Le sélecteur de source XA-C40 (non fourni) est nécessaire

pour raccorder deux changeurs CD ou plus ou d’autres

appareils en option.

Schémas de raccordement

Au niveau du AMP REMOTE IN d’un

amplificateur de puissance facultatif

Ce raccordement existe seulement pour les amplificateurs.

Le raccordement à tout autre système peut endommager

l’appareil.

Vers le cordon de liaison d’un téléphone de

voiture

Avertissement

Si vous disposez d’une antenne électrique sans boîtier

de relais, le branchement de cet appareil au moyen du

cordon d’alimentation fourni

 risque d’endommager

l’antenne.

Remarques sur les câbles de commande et d’alimentation

Le câble de commande (bleu) fournit du courant continu de

+12 V lorsque vous mettez le tuner sous tension ou lorsque

vous activez la fonction AF (fréquence alternative) ou TA

(informations de circulation).

Lorsque votre voiture est équipée d’une antenne FM/MW

(GO)/LW (PO) intégrée dans la vitre arrière/latérale,

raccordez le câble de commande d’antenne (bleu) ou

l’entrée d’alimentation des accessoires (rouge) au bornier

de l’amplificateur d’antenne existant. Pour plus de détails,

consultez votre revendeur.

Une antenne électrique sans boîtier de relais ne peut pas être

utilisée avec cet appareil.

Raccordement pour la conservation de la mémoire

Lorsque le câble de commande d’antenne jaune est connecté,

le circuit de la mémoire est alimenté en permanence même si la

clé de contact est en position d’arrêt.
Remarques sur le raccordement des haut-parleurs

Avant de raccorder les haut-parleurs, mettre l’appareil hors

tension.

Utiliser des haut-parleurs ayant une impédance de 4

à 8 ohms et une capacité adéquate sous peine de les

endommager.

Ne pas raccorder les bornes du système de haut-parleurs au

châssis de la voiture et ne pas connecter les bornes du haut-

parleur droit à celles du haut-parleur gauche.

Ne pas raccorder le câble de mise à la masse de cet appareil

à la borne négative (–) du haut-parleur.

• Ne pas tenter de raccorder les haut-parleurs en parallèle.

• Connecter uniquement des haut-parleurs passifs. La

connexion de haut-parleurs actifs (avec des amplificateurs

intégrés) aux bornes des haut-parleurs pourrait endommager

l’appareil.

Pour éviter tout problème de fonctionnement, n’utilisez pas

les câbles des haut-parleurs intégrés installés dans votre

voiture si l’appareil dispose d’un câble négatif commun (–)

pour les haut-parleurs droit et gauche.

Ne raccordez pas entre eux les cordons des haut-parleurs de

l’appareil.

Remarque sur le raccordement

Si les enceintes et l’amplificateur ne sont pas raccordés

correctement, le message « FAILURE » s’affiche. Dans ce cas,

assurez-vous que les enceintes et l’amplificateur sont raccordés

correctement.

Warnhinweise

• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb bei 12 V

Gleichstrom (negative Erdung) bestimmt.

• Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter einer

Schraube oder zwischen beweglichen Teilen wie

z. B. in einer Sitzschiene eingeklemmt werden.

• Schalten Sie, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse

vornehmen, die Zündung des Fahrzeugs aus, um

Kurzschlüsse zu vermeiden.

• Verbinden Sie das Stromversorgungskabel

 mit dem

Gerät und den Lautsprechern, bevor Sie es mit dem

Hilfsstromanschluss verbinden.

Schließen Sie alle Erdungskabel an einen

gemeinsamen Massepunkt an.

• Aus Sicherheitsgründen müssen alle losen, nicht

angeschlossenen Drähte mit Isolierband abisoliert

werden.

Hinweise zum Stromversorgungskabel (gelb)

• Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen

Stereokomponenten anschließen, muss der

Autostromkreis, an den die Geräte angeschlossen sind,

eine höhere Leistung aufweisen als die Summe der

Sicherungen der einzelnen Komponenten.

• Wenn kein Autostromkreis eine so hohe Leistung

aufweist, schließen Sie das Gerät direkt an die Batterie

an.

Teileliste

• Die Nummern in der Liste sind dieselben wie im

Erläuterungstext.

• Die Halterung

 und die Schutzumrandung  werden

vor dem Ausliefern am Gerät angebracht. Bevor Sie

das Gerät montieren, nehmen Sie die Halterung

mithilfe der Löseschlüssel

 bitte vom Gerät ab.

Einzelheiten dazu finden Sie unter „Abnehmen der

Schutzumrandung und der Halterung (

)“ auf der

Rückseite dieses Blattes.

Bewahren Sie die Löseschlüssel

für den

späteren Gebrauch auf. Sie werden

z. B. benötigt, wenn Sie das Gerät aus dem

Fahrzeug ausbauen wollen.

Vorsicht

Seien Sie beim Umgang mit der Halterung

 vorsichtig,

damit Sie sich nicht die Hände verletzen.

Verriegelung

Hinweis

Vergewissern Sie sich vor dem Installieren, dass die

Verriegelungen an beiden Seiten der Halterung

um 2 mm

nach innen gebogen sind. Wenn die Verriegelungen gerade oder

nach außen gebogen sind, lässt sich das Gerät nicht sicher

installieren und kann herausspringen.

Anschlussbeispiel

Hinweise (

-A)

Schließen Sie unbedingt zuerst das Massekabel an, bevor Sie

den Verstärker anschließen.

Der Warnton wird nur ausgegeben, wenn der integrierte

Verstärker verwendet wird.

Tipps (

-B)

Wenn Sie nicht mehr als einen CD-Wechsler oder ein anderes

gesondert erhältliches Gerät anschließen wollen, schließen

Sie es direkt an dieses Gerät an.

Wenn Sie mindestens zwei CD-Wechsler oder andere

gesondert erhältliche Geräte anschließen wollen, ist der

Signalquellenwähler XA-C40 (nicht mitgeliefert) erforderlich.

Anschlussdiagramm

An AMP REMOTE IN des gesondert

erhältlichen Endverstärkers

Dieser Anschluss ist ausschließlich für Verstärker gedacht.

Schließen Sie nichts anderes daran an. Andernfalls kann

das Gerät beschädigt werden.

An Schnittstellenkabel eines Autotelefons

Warnung

Wenn Sie eine Motorantenne ohne Relaiskästchen

verwenden, kann durch Anschließen dieses Geräts mit

dem mitgelieferten Stromversorgungskabel

 die

Antenne beschädigt werden.

Hinweise zu den Steuer- und Stromversorgungsleitungen

Die Motorantennen-Steuerleitung (blau) liefert +12 V

Gleichstrom, wenn Sie den Tuner einschalten oder die

AF- (Alternativfrequenzsuche) oder die TA-Funktion

(Verkehrsdurchsagen) aktivieren.

Wenn das Fahrzeug mit einer in der Heck-/

Seitenfensterscheibe integrierten FM (UKW)/MW/LW-

Antenne ausgestattet ist, schließen Sie die Motorantennen-

Steuerleitung (blau) oder die Zubehörstromversorgungsleitung

(rot) an den Stromversorgungsanschluss des vorhandenen

Antennenverstärkers an. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrem

Händler.

Es kann nur eine Motorantenne mit Relaiskästchen

angeschlossen werden.

Stromversorgung des Speichers

Wenn die gelbe Stromversorgungsleitung angeschlossen ist,

wird der Speicher stets (auch bei ausgeschalteter Zündung) mit

Strom versorgt.
Hinweise zum Lautsprecheranschluss

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Lautsprecher

anschließen.

Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz zwischen 4 und

8 Ohm und ausreichender Belastbarkeit. Ansonsten können die

Lautsprecher beschädigt werden.

Verbinden Sie die Lautsprecheranschlüsse nicht mit dem

Wagenchassis und verbinden Sie auch nicht die Anschlüsse

des rechten mit denen des linken Lautsprechers.

Verbinden Sie die Masseleitung dieses Geräts nicht mit dem

negativen (–) Lautsprecheranschluss.

Versuchen Sie nicht, Lautsprecher parallel anzuschließen.

An die Lautsprecheranschlüsse dieses Geräts dürfen nur

Passivlautsprecher angeschlossen werden. Schließen Sie

keine Aktivlautsprecher (Lautsprecher mit eingebauten

Verstärkern) an, da das Gerät sonst beschädigt werden

könnte.

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie nicht die

im Fahrzeug installierten, integrierten Lautsprecherleitungen,

wenn am Ende eine gemeinsame negative (–) Leitung für den

rechten und den linken Lautsprecher verwendet wird.

Verbinden Sie nicht die Lautsprecherkabel des Geräts

miteinander.

Hinweis zum Anschließen

Wenn Lautsprecher und Verstärker nicht richtig angeschlossen

sind, erscheint „FAILURE“ im Display. Vergewissern Sie sich

in diesem Fall, dass Lautsprecher und Verstärker richtig

angeschlossen sind.

Attenzione

• Questo apparecchio è stato progettato per l’uso solo a

12 V CC con massa negativa.

• Evitare che i cavi rimangano bloccati da una vite o

incastrati nelle parti mobili (ad esempio nelle guide

scorrevoli dei sedili).

• Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore

dell’automobile onde evitare di causare cortocircuiti.

• Collegare il cavo di alimentazione

 all’apparecchio

e ai diffusori prima di collegarlo al connettore di

alimentazione ausiliaria.

Portare tutti i cavi di messa a terra a un punto

di massa comune.

• Per sicurezza, assicurarsi di isolare qualsiasi cavo non

collegato utilizzando del nastro adesivo.

Note sul cavo di alimentazione (giallo)

• Se questo apparecchio viene collegato in combinazione

con altri componenti stereo, la potenza nominale

dei circuiti dell’automobile deve essere superiore a

quella prodotta dalla somma dei fusibili di ciascun

componente.

• Se la potenza nominale dei circuiti dell’automobile non

è sufficiente, collegare l’apparecchio direttamente alla

batteria.

Elenco dei componenti

• I numeri nella lista corrispondono a quelli riportati nelle

istruzioni.

• La staffa

 e la cornice protettiva  vengono applicati

all’unità in fabbrica. Prima di installare l’unità,

utilizzare le chiavette di rilascio

 per rimuovere la

staffa

 dall’apparecchio. Per ulteriori informazioni,

vedere “Rimozione della staffa e della cornice protettiva

(

)” sul lato opposto del foglio.

Conservare le chiavette di rilascio

per un

uso futuro in quanto sono necessarie per

rimuovere l’unità dall’auto.

Attenzione

Maneggiare la staffa

 con cautela per evitare di ferirsi

le mani.

Fermo

Nota

Prima di installare l’unità, accertarsi di ripiegare i fermi presenti

su entrambi i lati della staffa

verso l’interno di 2 mm. Se i fermi

sono diritti o ripiegati verso l’esterno, l’apparecchio non verrà

installato in modo sicuro e potrebbe fuoriuscire.

Esempio di collegamento

Note (

-A)

Assicurarsi di collegare il cavo di terra prima di collegare

l’apparecchio all’amplificatore.

L’allarme viene emesso solo se è in uso l’amplificatore

incorporato.

Suggerimenti (

-B)

Se si collega unicamente un singolo cambia CD o un altro

dispositivo opzionale, effettuare il collegamento direttamente

alla presente unità.

Per effettuare il collegamento di due o più cambia CD o altri

dispositivi opzionali, è necessario utilizzare il selettore di

sorgente XA-C40 (non in dotazione).

Schema di collegamento

Ad AMP REMOTE IN di un amplificatore di

potenza opzionale

Questo collegamento è riservato esclusivamente agli

amplificatori. Non collegare un tipo di sistema diverso onde

evitare di causare danni all’apparecchio.

Al cavo di interfaccia di un telefono per auto

Avvertenza

Quando si collega l’apparecchio con il cavo di

alimentazione in dotazione

, si potrebbe danneggiare

l’antenna elettrica se questa non dispone di scatola a relè.

Note sui cavi di controllo e di alimentazione

Il cavo (blu) di controllo dell’antenna elettrica fornisce

alimentazione pari a +12 V CC quando si attiva il sintonizzatore

oppure la funzione TA (notiziario sul traffico) o AF (frequenza

alternativa).

Se l’automobile è dotata di antenna FM/MW/LW incorporata

nel vetro posteriore/laterale, collegare il cavo (blu) di

controllo dell’antenna elettrica o il cavo (rosso) di ingresso

dell’alimentazione accessoria al terminale di alimentazione

del preamplificatore dell’antenna esistente. Per ulteriori

informazioni, consultare il proprio fornitore.

Non è possibile usare un’antenna elettrica senza scatola a relè

con questo apparecchio.

Collegamento per la conservazione della memoria

Quando il cavo di ingresso alimentazione giallo è collegato, viene

sempre fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando

l’interruttore di accensione è spento.
Note sul collegamento dei diffusori

Prima di collegare i diffusori spegnere l’apparecchio.

Usare diffusori di impedenza compresa tra 4 e 8 ohm e con

capacità di potenza adeguata, altrimenti i diffusori potrebbero

venire danneggiati.

Non collegare i terminali del sistema diffusori al telaio dell’auto

e non collegare i terminali del diffusore destro a quelli del

diffusore sinistro.

Non collegare il cavo di terra di questo apparecchio al terminale

negativo (–) del diffusore.

Non collegare i diffusori in parallelo.

Assicurarsi di collegare soltanto diffusori passivi, poiché il

collegamento di diffusori attivi, dotati di amplificatori incorporati,

ai terminali dei diffusori potrebbe danneggiare l’apparecchio.

Per evitare problemi di funzionamento, non utilizzare i cavi dei

diffusori incorporati installati nell’automobile se l’apparecchio

condivide un cavo comune negativo (–) per i diffusori destro e

sinistro.

Non collegare fra loro i cavi dei diffusori dell’apparecchio.
Nota sui collegamenti

Se l’amplificatore e il diffusore non sono collegati correttamente,

“FAILURE” viene visualizzato nel display. In tal caso, accertarsi

che l’amplificatore e il diffusore siano collegati correttamente.

Cautions

• This unit is designed for negative ground (earth) 12 V

DC operation only.

• Do not get the leads under a screw, or caught in moving

parts (e.g. seat railing).

• Before making connections, turn the car ignition off to

avoid short circuits.

• Connect the power supply lead

 to the unit and

speakers before connecting it to the auxiliary power

connector.

Run all ground (earth) leads to a common

ground (earth) point.

• Be sure to insulate any loose unconnected leads with

electrical tape for safety.

Notes on the power supply lead (yellow)

• When connecting this unit in combination with other

stereo components, the connected car circuit’s rating

must be higher than the sum of each component’s fuse.

• When no car circuits are rated high enough, connect

the unit directly to the battery.

Parts list

• The numbers in the list are keyed to those in the

instructions.

• The bracket

 and the protection collar  are

attached to the unit before shipping. Before mounting

the unit, use the release keys

 to remove the bracket

 from the unit. For details, see “Removing the

protection collar and the bracket (

)” on the reverse

side of the sheet.

Keep the release keys

for future use as they

are also necessary if you remove the unit from

your car.

Caution

Handle the bracket

 carefully to avoid injuring your

fingers.

Catch

Note

Before installing, make sure that the catches on both sides of

the bracket

are bent inwards 2 mm (

3

/

32

in). If the catches are

straight or bent outwards, the unit will not be installed securely

and may spring out.

Connection example

Notes (

-A)

Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting

the amplifier.

The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.
Tips
(

-B)

When connecting only a single CD changer or other optional

device, connect directly to this unit.

For connecting two or more CD changers or other optional

devices, the source selector XA-C40 (not supplied) is

necessary.

Connection diagram

To AMP REMOTE IN of an optional power

amplifier

This connection is only for amplifiers. Connecting any other

system may damage the unit.

To the interface cable of a car telephone

Warning

If you have a power antenna (aerial) without a relay box,

connecting this unit with the supplied power supply lead

 may damage the antenna (aerial).

Notes on the control and power supply leads

The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V

DC when you turn on the tuner, or when you activate the AF

(Alternative Frequency) or TA (Traffic Announcement) function.

When your car has built-in FM/MW/LW antenna (aerial) in the

rear/side glass, connect the power antenna (aerial) control

lead (blue) or the accessory power supply lead (red) to the

power terminal of the existing antenna (aerial) booster. For

details, consult your dealer.

A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used

with this unit.

Memory hold connection

When the yellow power supply lead is connected, power will

always be supplied to the memory circuit even when the ignition

switch is turned off.
Notes on speaker connection

Before connecting the speakers, turn the unit off.

Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with

adequate power handling capacities to avoid its damage.

Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or

connect the terminals of the right speakers with those of the

left speaker.

Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the

negative (–) terminal of the speaker.

Do not attempt to connect the speakers in parallel.

Connect only passive speakers. Connecting active speakers

(with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage

the unit.

To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads

installed in your car if the unit shares a common negative (–)

lead for the right and left speakers.

Do not connect the unit’s speaker leads to each other.
Note on connection

If speaker and amplifier are not connected correctly, “Failure”

appears in the display. In this case, make sure the speaker and

amplifier are connected correctly.

× 2

4

Yellow

Gelb

Jaune

Giallo

Geel

continuous power supply

permanente Stromversorgung

alimentation continue

alimentazione continua

continu voeding

7

Red

Rot

Rouge

Rosso

Rood

switched power supply

geschaltete Stromversorgung

alimentation commutée

alimentazione commutata

geschakelde voeding

5

Blue

Blau

Bleu

Blu

Blauw

power antenna (aerial) control

Motorantennensteuerung

antenne électrique

comando dell’antenna elettrica

elektrische antenne

8

Black

Schwarz

Noir

Nero

Zwart

ground (earth)

Masse

masse

terra

aarding

6

Orange/White

Orangeweiß

gestreift

Rayé orange/

blanc

Arancione/

bianco

Oranje/wit

switched illumination power supply

geschaltete

Beleuchtungsstromversorgung

alimentation de l’éclairage

commuté

alimentazione illuminazione

commutata

geschakelde voeding voor

verlichting

Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped leads.

An den negativ gepolten Positionen 2, 4, 6 und 8 befinden sich gestreifte Adern.

Les positions de polarité négative 2, 4, 6 et 8 sont dotées de cordons rayés.

Le posizioni a polarità negativa 2, 4, 6 e 8 hanno cavi rigati.

De posities voor negatieve polariteit (2, 4, 6 en 8) hebben gestreepte kabels.

1

Purple

Violett

Violet

Viola

Paars

+

Speaker, Rear, Right

Lautsprecher hinten rechts

Haut-parleur, arrière, droit

Diffusore, posteriore, destro

Luidspreker, achter, rechts

5

White

Weiß

Blanc

Bianco

Wit

+

Speaker, Front, Left

Lautsprecher vorne links

Haut-parleur, avant, gauche

Diffusore, anteriore, sinistro

Luidspreker, voor, links

2

Speaker, Rear, Right

Lautsprecher hinten rechts

Haut-parleur, arrière, droit

Diffusore, posteriore, destro

Luidspreker, achter, rechts

6

Speaker, Front, Left

Lautsprecher vorne links

Haut-parleur, avant, gauche

Diffusore, anteriore, sinistro

Luidspreker, voor, links

3

Gray

Grau

Gris

Grigio

Grijs

+

Speaker, Front, Right

Lautsprecher vorne rechts

Haut-parleur, avant, droit

Diffusore, anteriore, destro

Luidspreker, voor, rechts

7

Green

Grün

Vert

Verde

Groen

+

Speaker, Rear, Left

Lautsprecher hinten links

Haut-parleur, arrière, gauche

Diffusore, posteriore, sinistro

Luidspreker, achter, links

4

Speaker, Front, Right

Lautsprecher vorne rechts

Haut-parleur, avant, droit

Diffusore, anteriore, destro

Luidspreker, voor, rechts

8

Speaker, Rear, Left

Lautsprecher hinten links

Haut-parleur, arrière, gauche

Diffusore, posteriore, sinistro

Luidspreker, achter, links

Fuse (10 A)

Sicherung (10 A)

Fusible (10 A)

Fusibile (10 A)

Zekering (10 A)

from the car’s power connector

vom Stromanschluss des Fahrzeugs

du connecteur d’alimentation de la voiture

dal connettore di alimentazione dell’auto

van de autovoedingsaansluiting

See “Power connection diagram” on the reverse side for details.
Näheres dazu finden Sie im „Stromanschlussdiagramm“. Blättern

Sie dazu bitte um.
Voir le « Schéma de raccordement d’alimentation » au verso pour

plus de détails.
Per ulteriori informazioni, vedere “Diagramma dei collegamenti di

alimentazione” che si trova sul retro.
Zie "Voedingsaansluitschema" op de achterkant voor meer details.

from the car’s speaker connector

vom Lautsprecheranschluss des Fahrzeugs

du connecteur de haut-parleur de la voiture

dal connettore dei diffusori dell’auto

van de autoluidsprekeraansluiting

*

1

from car antenna (aerial)

von Autoantenne

de l’antenne de la voiture

dall’antenna dell’auto

van een auto-antenne

*

2

FRONT

AUDIO OUT

REAR

AUDIO OUT

SUB OUT (MONO)

A

Equipment used in illustrations (not supplied)
In Abbildungen dargestellte Geräte (nicht mitgeliefert)
Appareils utilisés dans les illustrations (non fournis)
Apparecchiatura utilizzata nelle illustrazioni (non in dotazione)
Apparatuur gebruikt in de afbeeldingen (niet bijgeleverd)

Front speaker

Frontlautsprecher

Haut-parleur avant

Diffusore anteriore

Voorluidspreker

Power amplifier

Endverstärker

Amplificateur de puissance

Amplificatore di potenza

Eindversterker

Rear speaker

Hecklautsprecher

Haut-parleur arrière

Diffusore posteriore

Achterluidspreker

Active subwoofer

Aktiver Tiefsttöner

Caisson de graves actif

Subwoofer attivo

Actieve subwoofer

Rotary commander RM-X4S

Joystick RM-X4S

Satellite de commande RM-X4S

Telecomando a rotazione RM-X4S

Bedieningssatelliet RM-X4S

AMP REM

Light blue

Hellblau

Bleu ciel

Azzurro

Lichtblauw

Blue/white striped

Blauweiß gestreift

Rayé bleu/blanc

Rigato blu e bianco

Blauw/wit gestreept

ATT

Max. supply current 0.3 A

max. Versorgungsstrom 0,3 A

Courant d’alimentation maximum 0,3 A

Alimentazione massima fornita 0,3 A

Max. voedingsstroom 0,3 A

*

4

4-125-269-31(1)

Installation/Connections

Installation/Anschluss

Installation/Connexions

Installazione/Collegamenti

Montage/Aansluitingen

FM/MW/LW

Compact Disc Player

CDX-GT730UI

©2009 Sony Corporation Printed in Thailand

CD changer

CD-Wechsler

Changeur de CD

Cambia CD

CD-wisselaar

BUS AUDIO IN

BUS CONTROL IN

B

*

not supplied

nicht mitgeliefert

non fourni

non in dotazione

niet bijgeleverd

BUS AUDIO IN

BUS CONTROL IN

Source selector*

Signalquellenwähler*

Sélecteur de source*

Selettore di fonte*

Geluidsbronkiezer*

XA-C40

*

2

*

3

Supplied with the CD changer

Mit dem CD-Wechsler geliefert

Fourni avec le changeur de CD

In dotazione con il cambia CD

Geleverd met de CD-wisselaar

Source selector

(not supplied)

Signalquellenwähler

(nicht mitgeliefert)

Sélecteur de source

(non fourni)

Selettore di sorgente

(non in dotazione)

Geluidsbronkiezer

(niet bijgeleverd)

XA-C40

*

1

Note for the antenna (aerial)

connecting

If your car antenna (aerial) is an

ISO (International Organization

for Standardization) type, use the

supplied adaptor

to connect it. First

connect the car antenna (aerial) to

the supplied adaptor, then connect

it to the antenna (aerial) jack of the

master unit.

*

2

RCA pin cord (not supplied)

*

3

Insert with the cord upwards.

*

4

Supplied with XA-C40

*

1

Hinweis zum Anschließen der

Antenne

Wenn Ihre Fahrzeugantenne

der ISO-Norm (Internationale

Normungsgemeinschaft)

entspricht, schließen Sie sie

mithilfe des mitgelieferten

Adapters

an. Verbinden Sie

zuerst die Fahrzeugantenne mit

dem mitgelieferten Adapter und

verbinden Sie diesen dann mit der

Antennenbuchse des Hauptgeräts.

*

2

Cinchkabel (nicht mitgeliefert)

*

3

Mit dem Kabel nach oben einsetzen.

*

4

Mit dem XA-C40 geliefert

*

1

Remarque sur le raccordement de

l’antenne

Si votre antenne de voiture est de

type ISO (Organisation internationale

de normalisation), utilisez l’adaptateur

fourni

pour la raccorder. Raccordez

d’abord l’antenne de voiture à

l’adaptateur fourni et, ensuite, à la

prise d’antenne de l’appareil principal.

*

2

Cordon à broche RCA (non fourni)

*

3

Insérez avec le câble vers le haut.

*

4

Fourni avec le XA-C40

*

1

Opmerking bij de antenne-aansluiting

Indien uw auto is uitgerust met

een antenne van het type ISO

(International Organization for

Standardization), moet u die

aansluiten met behulp van de

bijgeleverde adapter

. Sluit

eerst de auto-antenne aan op de

bijgeleverde adapter en vervolgens de

antennestekker op het hoofdtoestel.

*

2

Tulpstekkersnoer (niet bijgeleverd)

*

3

Plaatsen met het snoer naar boven.

*

4

Geleverd met de XA-C40

*

1

Nota per il collegamento dell’antenna

Se l’antenna dell’auto è di tipo

ISO (International Organization

for Standardization), utilizzare

l’adattatore

in dotazione per

collegarla. Collegare prima l’antenna

della macchina all’adattatore in

dotazione, quindi collegarla alla

presa dell’antenna dell’apparecchio

principale.

*

2

Cavo a piedini RCA (non in dotazione)

*

3

Inserire con il cavo rivolto verso l’alto.

*

4

In dotazione con il modello XA-C40

Positions 1, 2 and 3 do not have pins.

An Position 1, 2 und 3 befinden sich keine Stifte.

Les positions 1, 2 et 3 ne comportent pas de broches.

Le posizioni 1, 2 e 3 non hanno piedini.

De posities 1, 2 en 3 hebben geen pins.

Advertising